รวม link หน่วยงานต่างๆ

Print

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเงินเดือนและงานบัญชี

 

กรมสรรพากร

-ความรู้เรื่องภาษี

-กำหนดวันยื่นแบบภาษี

-แบบยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ท

-แบบฟอร์มต่างเกี่ยวกับภาษีสรรพากร

-โปรแกรมประกอบการยื่นแบบต่างๆ เช่น 50 ทวิ ,ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,แบบจ้างคนต่างด้าว

-ยื่นแบบภาษีเงินได้ส่วนบุคคลออนไลน์ ภงด.91 ,ภงด.90

 

 ประกันสังคม