บริการรับทำเงินเดือน

รายละเอียดบริการรับทำเงินเดือน

 

ขั้นตอนการคำนวณเงินเดือน

- คำนวณเงินเดือน- ค่าแรง ให้กับพนักงาน เช่น พนักงานประจำ/พนักงานรายวัน/รายชิ้นงาน/รายเหมา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละองค์กร และสามารถกำหนดรอบการจ่ายเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กรได้เช่น จ่ายเงินเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ,เดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดำห์ละ 1 ครั้ง เป็นต้น

- คำนวณสวัสดิการ เงินได้ และเงินหักต่าง ๆ เช่น โอที เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ โบนัส ขำด/ลำ/มาสาย ทุกประเภท

- เงื่อนไขการคิดคำนวณเงินเดือนสามารถทำได้ทุกเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ

- คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัท และกฎหมายทั้งหมด

- คำนวณ Time Attendance โดยข้อมูลเวลา เข้า-ออก ของพนักงานมาช่วยในการหาจำนวนการทำโอที การขาดงาน มาสาย การลาต่าง ๆ รองรับการทำงานตามกะที่กำหนดได้

- จัดทำเอกสารหรือไฟล์ที่จำเป็นต้องส่งหน่วยงานราชการให้เช่น ธนาคาร สรรพากร ประกันสังคม และกองทุนฯ

- จัดเตรียมไฟล์ส่งกรมสรรพากรและประกันสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

- จัดทำไฟล์ส่งธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้มีอำนาจสามารถสั่งจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านระบบ Online

Search